BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA   STT Dịch vụ Quy cách Khuyến mại Ghi chú Gía thành 1 Thiết kế Logo Start Logo -  Name card -  Phong bì thư -  Tiêu đề thư 2 mẫu thiết kế/ 5 ngày 2.600.000 Bussiness -  Name card -  Phong bì thư -  Tiêu đề thư -  Hóa đơn 3 mẫu/ 7 ngày...